Regulamin
 Regulamin sklepu internetowego
 Tygrysek - Busko.pl
 
  Postanowienia ogólne i podstawowe informacje o sklepie.
             Użytkownicy Serwisu (Klienci) mogą kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu, przy wykorzystaniu formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem na naszej stronie   lub przesyłając zapytania na adres: ppuh.anzela@gmail.com , lub przy skorzystaniu z numeru telefonu kontaktowego 502189464
              Użytkownicy Serwisu mogą, na zasadach określonych tym Regulaminem lub powszechnie obowiązującego prawa, przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość, kupować, z obowiązkiem zapłaty, Towar dostępny w Sklepie, a także korzystać ze Sklepu i wszystkich udostępnionych za jego pośrednictwem funkcjonalności.
               Przed dokonaniem zakupów Klienci powinni zapoznać się z zasadami funkcjonowania Sklepu określonymi w niniejszym Regulaminie i Polityce Prywatności.
               Z założenia Sklep jest dostępny dla Klientów przez 7 dni w tygodniu i przez 24 godziny na dobę, jednak ze względu na ograniczenia techniczne, Sprzedawca nie gwarantuje stałej lub nieprzerwanej dostępności strony internetowej Sklepu.
                 Sklep realizuje dostawy wyłącznie na terytorium Polski   
 
  Informacje o towarach i cenach.    
                         Ceny Towarów zamieszczane przy opisie Towarów, są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT w obowiązującej stawce).
                Odrębnie, w zakładce "Warunki dostawy" są podane ogólne koszty dostawy Towaru na terenie Polski, wg cennika przewoźnika (koszty dostawy nie są wliczone w cenę Towaru). 
           Na koszt dostawy składa się cena dostarczenia towaru i opłata związana z wybranym przez Klienta sposobem zapłaty.  
 
                          Zamówienia i dokumenty potwierdzające sprzedaż
                Zamówienia mogą być składane przez stronę internetową Sklepu po zalogowaniu się Klienta zarejestrowanego w serwisie, a także bez konieczności logowania się Klienta w Serwisie i bez konieczności rejestracji konta w Serwisie.
                Jest  możliwość złożenia zamówienia przez telefon. dzwoniąc pod numer telefonu 502189464           
              W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności on-line (szybkim przelewem elektronicznym ) i niedokonania płatności zgodnie z Regulaminem serwisu realizującego te płatności ( Przelewy24 albo przelewem tradycyjnym na konto ),  zawarta umowa sprzedaży wygasa.
                        Klient składając zamówienie bez logowania lub rejestracji w Serwisie winien wskazać wszystkie dane wymagane do prawidłowej realizacji zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za wskazanie błędnych danych, w szczególności adresu dostawy Towaru.             
                Po skutecznie zakończonej procedurze składania zamówienia, Klient na udostępniony adres e-mail otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia i danych o zamówieniu.  
                   Sklep dostarcza Klientowi dokument potwierdzający sprzedaż- paragon (chyba że Klient zażąda dostarczenia Faktury VAT) w formie papierowej , dołączonej do przesyłki   
                  Towar zostaje zarezerwowany do momentu opłacenia zamówienia przez 2 dni od dnia rozpoczęcia jego realizacji
 
Dostawa zakupionego towaru
          Dostawa Towaru realizowana jest na adres na terytorium Polski, wskazany w zamówieniu Klienta, za pośrednictwem Poczty Polskiej
 
               Na okres dostawy Towaru składa się czas realizacji zamówienia (kompletowania i pakowania Towaru, dokonania płatności, wystawienia dokumentu potwierdzającego sprzedaż, zamówienia kuriera) oraz czas dostawy przesyłki przez Pocztę Polska . 
               Okres dostawy Towaru wynosi łącznie do 5 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia (przy zamówieniach płatnych za pobraniem) lub od dnia zaksięgowania wpłaty Klienta na rachunku Sprzedawcy (przy zamówieniach płatnych za pośrednictwem płatności on-line), przy czym Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zamówiony przez Klienta Towar został dostarczony w terminie 2 dni roboczych od - odpowiednio- dnia złożenia zamówienia/dnia zapłaty, w myśl powyższego zapisu.
                Jeżeli Towar nie może być dostarczony w powyższym czasie, niezwłocznie, nie później jak w terminie 2 dni od zawarcia umowy, Sprzedawca zawiadamia Klienta o przeszkodach i uzgodni z nim dalszą procedurę postępowania (nowy termin dostawy lub rozwiązanie/zmianę umowy). 
                     Dostawa odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku. 
                    Sprzedawca dostarczy Klientowi zakupiony Towar w stanie wolnym od wad. W przypadku podejrzenia uszkodzenia Towaru w transporcie, Klient winien sprawdzić towar w obecności kuriera i w razie stwierdzenia uszkodzeń spisać stosowny protokół szkody (zaznaczyć stwierdzone uszkodzenia w liście przewozowym) i o powyższym zawiadomić Sprzedawcę. 
                  W przypadku stwierdzenia uszkodzenia w transporcie już po odebraniu towaru od przewoźnika, Klient powinien zawiadomić Sprzedawcę lub przewoźnika niezwłocznie, Powyższe zachowanie się Klienta usprawni procedurę reklamacyjną w sprawie dostarczenia Towaru uszkodzonego.
                     Koszt dostawy jest zależny od gabarytu.
 
Sposoby płatności i zwrot należności
                  Klient może dokonać zapłaty za zamówione Towary w następujący sposób:
a/ przy skorzystaniu z płatności on-line - za pośrednictwem serwisu
             - Przelewy24 
 
b/ przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności  , obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. 
               - Przelew tradycyjny na numer konta  - 56 1050 1429 1000 0023 1355 0424 
 
c/ dokonując opcji wyboru wysyłki Towaru za pobraniem - realizując płatność gotówką,  przewoźnikowi podczas dostawy.
 odstąpienia od umowy przez Konsumentów
 
                 Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu
               Zwrot Towaru dokonywany w skutek realizacji prawa odstąpienia przez konsumenta następuje na koszt Klienta i konsument decydujący się na skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy musi liczyć się z koniecznością poniesienia tego kosztu. 
              Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W przypadku zwracania produktów, które są widocznie uszkodzone, posiadają ślady użytkowania, nie są w oryginalnym opakowaniu lub mają brakujące części, Klient może zostać obciążony kwotą do 50% wartości przedmiotu w zależności od charakteru uszkodzeń.
         Klientom niebędącym konsumentami nie przysługuje prawo odstąpienia na nasadach określonych w niniejszym punkcie
 
Procedura reklamowania wadliwego Towaru
 1. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta. Klientowi, w przypadku stwierdzenia wady fizycznej Towaru w okresie 2 lat od wydania mu Towaru, przysługują roszczenia z tytułu rękojmi. Reklamacji nie podlegają Towary wolne od przyczyn późniejszego powstania wad, w tym w szczególności Towary uszkodzone przez Klienta, uszkodzone w związku niewłaściwym użytkowaniem lub montażem niezgodnym z zaleceniem Sprzedawcy, niewłaściwą konserwacją lub niewłaściwym środowiskiem użytkowania. Informacje dotyczące Towaru i sposobu użytkowania, montażu, konserwacji lub środowiska użytkowania, są dołączone do Towaru i Klient przed montażem i uruchomieniem rzeczy ma obowiązek się z nimi zapoznać oraz sprawdzić kompletność sprzętu. W przypadku wątpliwości co do sposobu montażu, użytkowania lub konserwacji Towaru, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą, w celu wyjaśnienia wątpliwości.
 2. Każdy Klient Sklepu winien zbadać rzecz zakupioną w Sklepie w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju. Klient, który jest przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sklepu o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sklepu niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
 3. Wady ujawnione w okresie rękojmi będą usuwane przez Sprzedawcę w sposób i na zasadach uregulowanych przepisami kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu.
 4. Sklep ustosunkuje się do zgłoszonych przez Klienta roszczeń w terminie 14 dni.
 5. Wymiana lub naprawa rzeczy wadliwej odbywa się na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy, z zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy koszt demontażu i ponownego zamontowania przewyższa cenę rzeczy, Sklep może odmówić demontażu i ponownego zamontowania takiej rzeczy. W przypadku, gdy Klient jest Konsumentem, Sklep odpowiada za koszt demontażu wadliwej rzeczy i ponownego zamontowania rzeczy wolnej od wad w granicach - do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. Zwyczajowy koszt dostarczenia rzeczy wadliwej na adres Sprzedawcy obciąża Sklep.
 6. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi winien zgłosić Sprzedawcy zawiadomienie o wadzie (reklamacja). Wraz z reklamacją, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej, Klient obowiązany jest przedstawić reklamowany towar. Sklep udostępnia w Serwisie formularz reklamacyjny, którym Klient może posłużyć się zgłaszając reklamację. Reklamacja powinna wskazywać okoliczności istotne z punktu widzenia możliwości rozpatrzenia reklamacji. Do reklamacji należy dołączyć dowód potwierdzający, że reklamacja dotyczy rzeczy zakupionej w Sklepie w oznaczonym czasie.
 7. W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego, Klient może przed wysłaniem Towaru wadliwego na wskazany powyżej adres, przesłać drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego na stronie formularza, zgłoszenie reklamacyjne wraz ze zdjęciem/zdjęciami reklamowanego Towaru potwierdzającymi istnienie wady i dokumentem potwierdzającym moment zakupu tego Towaru w Sklepie.
 8. Reklamację uznaje się za złożoną z chwilą dostarczenia wadliwego towaru Sprzedawcy, chyba że w danym przypadku, Sklep zwolni Klienta z obowiązku przedstawienia wadliwego towaru. Po wysłaniu zgłoszenia reklamacji poprzez wykorzystanie udostępnionego formularza, Klient otrzyma od Sklepu potwierdzenie otrzymania zawiadomienia o wadzie. Potwierdzenie może zawierać indywidualne dyspozycje prowadzące do uproszczenia lub skrócenia procedury reklamacyjnej. Jeżeli potwierdzenie nie zawiera żadnych dyspozycji stanowiących odstępstwo od reguł określonych zapisami niniejszego regulaminu, Klient powinien niezwłocznie przesłać reklamowany Towar wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym na adres siedziby Sprzedawcy.
 9. Jeżeli towar oferowany w Sklepie objęty jest gwarancją Producenta lub Sprzedawcy, w opisie takiego Towaru jest zawarta wyraźna informacja w tym przedmiocie. W takim wypadku do Towaru dołączane jest oświadczenie gwarancyjne gwaranta (dokument gwarancyjny), określające uprawnienia, jakie wiążą się z udzieloną gwarancją i zasady realizacji roszczeń z gwarancji. Wykonywanie uprawnień z rękojmi jest niezależnie od ewentualnych uprawnień wynikających z gwarancji, gdy jest ona udzielana.
Postanowienia końcowe
 1. Klient przed rejestracją w Serwisie lub przed złożeniem zamówienia, obowiązany jest zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i Polityką prywatności dostępnymi w Serwisie. W przypadku trudności w zrozumieniu dowolnego zapisu, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w celu usunięcia wątpliwości na tle znaczenia określonego zapisu.
 2. Klient powinien korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami. Klient nie może dostarczać Sprzedawcy za pośrednictwem Serwisu treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa lub naruszające prawa lub dobra osobiste osób trzecich.
 3. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu i Polityki Prywatności, do umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu oraz do innych stosunków prawnych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy Kodeks cywilny i innych odpowiednich zakresem przepisów prawa.
 4. W razie powstania sporu pomiędzy Klientem i Sprzedawcą na tle stosowania niniejszego Regulaminu lub wykonywania uprawnień lub zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Serwisu, Sprzedawca i Klient będą współdziałać w celu ugodowego rozstrzygnięcia sporu. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w okresie 30 dni, strony poddadzą spór pod rozstrzygniecie właściwego sądu powszechnego. W odniesieniu do sprzedaży na rzecz przedsiębiorcy i w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla Sprzedającego.
 5. W przypadku nieważności określonego zapisu Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Jeżeli którykolwiek z zapisów Regulaminu ustala warunki mniej korzystne dla Klienta będącego konsumentem, niż odpowiednie przepisy prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym, może on powoływać się w odniesieniu do Sprzedawcy na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail).
 7. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce "Regulamin". W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, gdy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnie obowiązującej wersji.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl